• Fra Jerusalem til jordens ende

Fra Jerusalem til jordens ende

Pris 185,00
Antall: stk
ISBN:
978-82-476-0239-3
År:
2008
Sider:
145
Forfatter:
Reidar Hvalvik
Apostlenes gjerninger er på mange måter et enestående skrift. Det er den eneste boken i Det nye testamente som forteller om pinsedag, om urmenighetens liv og om hedningemisjonenes fremvekst. Uten denne boken ville dessuten vår kunnskap om Paulus og hans misjonsreiser vært svært mangelfulle. Av den grunn har Apostlenes gjerninger til alle tider vært omfattet med stor interesse.
Boken drøfter de store linjer og sentrale temaer i Apostlenes gjerninger. Det legges vekt på å forstå skriftet både historisk og teologisk. Boken er blitt til i tilknytning til grunnfagsundervisningen i kristendomskunnskap ved Det teologiske Menighetsfakultet. 

Reidar Hvalvik er professor i Det nye testamente ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Han har skrevet flere bøker og artikler om nytestamentlige og oldkirkelige emner, blant annet den nytestamentlige delen i boken Den store fortellingen: Om bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning (1999). Fra Jerusalem til jordens ender utkom første gang i 1986. 

"Både forfatteren, fakultetet og forlaga fortener ros for ei lærebok som burde kunne nå langt utenfor lesesalsveggane ... Boka som heilskap vitnar om systematisk sans og pedagogisk teft hjå forfattaren. Altfor sjeldan har me fått teologisk vitskap presentert i så oversiktleg form og lettlese språk.
– Per Halse, Ung Teologi 

"Presist og poengfylt ... Det har vært inspirerende å lese denne boka og Apostlenes gjerninger side om side.
– Birger Løvli i Vårt Land 

"Den er et interessant og solid arbeid, som utfordrer leserne til å bli medarbeidere."
– Bjørn Sandvik i Misjonsblad for Israel

 "Så langt vi kan se har Hvalvik lykkes vært godt med det han har satt seg som mål ... I tillegg til å være en god innføring i Apostlenes gjerninger for grunnfagsstudenter, må denne boka også være svært velegnet til studiegrupper og lignende."
– Even Fougner i Luthersk Kirketidende